top of page

Onze secundaire school

Gericht op mensen

IMG_2395.jpeg
 • Hoe geraak ik met de tram op school?
 • Is er een eigen schoolbus?
  Ja, wij hebben een eigen schoolbus met busbegeleider die vertrekt in Sijsele en via Vivenkapelle, Damme en Dudzele dagelijks naar Zeebrugge rijdt. De leerlingen gedragen zich beleefd en respectvol t.o.v. de buschauffeur en de busbegeleider. Er mag niet gerookt, gegeten en gedronken worden in de bus. Alle leerlingen zitten tijdens de busrit neer op de plaats die door de busbegeleider is aangeduid. De leerlingen zijn verplicht om de gordel vast te klikken tijdens de busrit. De leerlingen staan tijdig klaar aan de halte zodat het vervoer vlot kan verlopen. Leerlingen mogen geen andere halte gebruiken dan is voorzien op het draaiboek tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de busbegeleider en van de ouders. Wanneer een leerling het busreglement niet naleeft of zich onbehoorlijk gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen. Voor de leerlingen die op de schoolbus moeten wachten, is er opvang voorzien. Wanneer de leerlingen de wachttijd overbruggen buiten het schooldomein draagt de school geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Met de (brom)fiets of de auto?
  Fiets of bromfiets zet je in de fiets- en bromfietsbergplaats. De school houdt geen permanent toezicht en kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of bij beschadiging. Je rijdt niet op het schooldomein. Wanneer je de schoolpoort verlaat , geef je de voorrang aan de voetgangers op de stoep en het verkeer in de straat en je houdt je steeds aan de verkeersregels.
 • Is er een internaat?
  Op onze campus zelf is er geen internaat. Maar je kan wel gebruik maken van één van de internaten van ons schoolbestuur. Zo kan je gebruik maken van het internaat in de Vaartdijk of de Snaggaardstraat in Brugge. Sommige leerlingen kiezen voor het internaat van de MAKZ (in Knokke), sommige laatstejaars gaan liever op kot. Heb je vragen over onze internaten? Aarzel niet om contact op te nemen met iemand van het inschrijfteam. inschrijvingen@vtizeebrugge.be 050 559610 Internaat SKOBO - Vaartdijk - Brugge Internaat SKOBO - Snaggaardstraat - Brugge
 • Hoe geraak ik met de trein op school?
 • Kan je warm eten op school?
  Neen, wij bieden geen warme maaltijden meer aan. Maar je kan ook een belegd broodje kopen of gewoon je eigen lunchpakket meebrengen en opeten in onze refter. Tijdens de koude maanden bieden we onze soep met brood gratis aan. We stimuleren gezonde voeding en daarom houden we de prijs van gezonde voeding bewust laag.
 • Hoe betaal je in de refter?
  In onze refter kan er enkel betaald worden met een badge. Er wordt geen cash geld ontvangen. De badge is een oplaadkaart waar vooraf geld wordt opgezet. Telkens men de kassa passeert gaat het geconsumeerde bedrag eraf. Zorg ervoor dat er voldoende geld op staat zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Waar kan je de badge halen? De badge kan je aankopen bij het afhalen van de boeken of bij de boekhouding voor de prijs van 4 euro. Hoe de badge van geld voorzien. Je maakt een account aan via Click4food. Bekijk hier de handleiding Hoeveel geld staat er nog op mijn badge? Dit kunnen de leerlingen volgen aan de kassa’s in de refter. Het systeem vraagt dus wat opvolging door de leerling om zo zijn ouders tijdig te laten zorgen voor het overschrijven van het volgend bedrag. Let op: geen krediet betekent automatisch geen verbruik! Op het einde van het schooljaar wordt aan de schoolverlaters het resterend saldo teruggestort. Problemen? Op het economaat kan je terecht met alle vragen. Indien ouders het consumptiebedrag van hun zoon/dochter willen kennen, kunnen zij ook daar een gedetailleerd overzicht vragen.
 • Moet je een eigen laptop hebben?
  We kiezen bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen liever niet toe een laptop van thuis te gebruiken. Bij een defect van de laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen. Een stevig toestel om schadegevallen te beperken bij intensieve verplaatsingen door actieve jongeren. Vlotter klasverloop door gelijke softwareversies. Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar. Een service voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling, ...). Aankoopprijs onderhandelbaar door grote hoeveelheid. Iedereen identieke software zodat in de klas geen tijd wordt verspild met anders werkende programma’s. Geen afgunst tussen leerlingen. Alle toestellen zijn uitgerust met een speciale Wifi-kaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken dat alle leerlingen tegelijk veroorzaken. Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. Daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen. Een laptop is een aanzienlijke kost. Dit trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken. Streven naar minder kopieën. Cursussen worden gratis in PDF ter beschikking gesteld. Wie toch een papieren versie wil, kan deze thuis printen of via de school aan 50 % van de normale prijs. Een aantal leerboeken en werkboeken die niet meer aangekocht hoeven te worden. Digitale leerboeken en werkboeken die steeds up-to-date zijn. Volledige Office 365 licentie op 5 toestellen te installeren (ook smartphones en tablets). Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden: Vaardigheden in IT. Vertrouwdheid met de nieuwe media. Kritisch leren omgaan met digitale communicatie en informatie. NIEUW: DIGIBONUS In kader van de digisprong, gefinancierd door Minister Weyts, krijgen ouders vanaf schooljaar 2021-2022 tem 2023-2024 een uitzonderlijke en tijdelijke digibonus. Elke ouder krijgt volgende tegemoetkoming 50 euro digibonus op de schoolrekening van december en juni Academic software (50 licenties op veel gebruikte softwarepakketten) Volledig digitale leerpakketten zoals Electude, T-skills, de digitale methode Voorwaarden om digibonus te ontvangen: Op de datum van uitbetaling ingeschreven zijn als regelmatige leerling Eigen laptop gebruiken (bij voorkeur gekocht of gehuurd via Signpost) Geen openstaande facturen hebben bij Signpost Elke ouder kan maximaal 3 jaar de digibonus ontvangen (of tot uitputting van digisprong-middelen)
 • Hoeveel bedraagt de totale schoolkost?
  De bijdrageregeling betreft uitgaven voor leerwerkboeken, kopieën, werk- en turnkledij, verplichte laptop ... In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Voor een kopie bv ligt die prijs vast. Van die prijs zullen we niet afwijken. Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost. Sommige kosten en betalingen worden onmiddellijk – zonder tussenkomst van de school - geregeld via derden o Signpost: aankoop of huur van verplichte laptop o Studieshop: aankoop leerboeken, werkmateriaal, werk- en turnkledij
 • Is er een verplicht uniform?
  Leerlingen dragen een verplicht T-shirt, sweater tijdens de lessen praktijk en de LO-lessen. Deze t-shirts en sweater dragen de leerlingen ook tijdens de opendeurdag en op excursies. Voor de rest wordt er van iedereen verwacht dat die in een nette, verzorgde, onopvallende kledij naar school komt, ook bij warm weer. Weet waar de grens ligt tussen sportieve kledij en sportkledij, tussen een zomerse outifit en strandkledij, tussen stoere kledij en werkkledij. Kledij die duidelijk het goed fatsoen overstijgen, zijn niet toegelaten. De directie kan je verplichten je kledij onmiddellijk aan te passen en kan hiervoor de nodige orde- en/of tuchtmaatregelen nemen. In de praktijklessen is er voorgeschreven kledij verplicht. Daarnaast zijn, om ernstige kwetsuren aan voeten te vermijden, in sommige lessen veiligheidsschoenen (S3) verplicht. Een korte werkbroek mag om veiligheidsredenen niet. Tijdens de middagpauze en algemene vakken wordt geen werkkledij of -schoenen gedragen. In de LO-les draag je een blauw of zwart broekje, zelf aan te kopen, een witte T-shirt met embleem dat je op school koopt en sportschoenen. Het is aan te raden je naam op je uitrusting aan te brengen en die op te bergen in een sporttas die je ’s avonds terug naar huis meeneemt.
 • Hoe zit het met aankoop boeken en kopies?
  STAP 1: Je bestelt zo snel als mogelijk je boeken via de website www.studieshop.be . De boekenlijst is daar voorhanden. Alles wijst zichzelf uit. Heb je toch problemen, neem dan contact op met het onthaal van onze school om je daarbij te laten helpen. STAP 2: Studieshop zorgt dat de bestelling naar onze school wordt gebracht. Daarnaast vervolledigen wij je boekenpakket met schoolinterne uitgaven zoals een schoolagenda, schooleigen cursussen, … Wij vragen een voorschot van € 50 op de schoolrekening (agenda, kopieën, cursussen, …) contant te betalen bij het afhalen van de boeken. De eindafrekening met o.a. de kopieën wordt in de maand mei opgestuurd. Huur- en koopboeken worden rechtstreeks en apart door ‘Studieshop’ gefactureerd.
 • Hoe wordt de schoolrekening betaald?
  De ouders krijgen twee keer per schooljaar een schoolrekening. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 21 dagen na verzending. De ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Als de ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven de beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. Wat als de ouders het moeilijk hebben om te betalen? Als ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directie. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen. De school heeft een beperkt aantal Robin-passen ter beschikking. Met een Robin-Pas organiseert Stichting Robin afbetalingsplannen en biedt ze kortingen om schoolkosten betaalbaar te maken voor kinderen in de armoede-risicogroep. Daarnaast bieden enkele gemeentebesturen onderwijscheques aan. VTI Zeebrugge werkt actief samen met deze gemeentebesturen zodat iedereen die financiële steun nodig heeft, hier gebruik kan van maken. Wie geen laptop kan kopen of huren via Signpost, kan via de leerlingbegeleiding een laptop van school krijgen. Er wordt een waarborg van 50 euro gevraagd. Wie een laptop van school gebruikt, krijgt een beperkte digibonus.
 • Dagindeling
  De schoolpoorten van campus Zeebrugge via de Evendijk-Oost gaan open om 8u00. De voordeur van de school wordt door de leerlingen niet als in- of uitgang gebruikt, behalve bij te laat komen. Als je bij het belsignaal niet op de speelplaats bent, word je als te laat beschouwd. Op een aantal momenten tijdens het schooljaar kan de school middagactiviteiten organiseren die in het pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten worden in de jaarkalender opgenomen. Een half uur voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht op het schooldomein. Na de schooluren is er echter geen toezicht voorzien.
 • Wat moet je doen als je te laat bent?
  Stiptheid is een houding die we heel belangrijk vinden. Zorg er dus voor dat je tijdig op school, op stage- of werkplek aanwezig bent. Het volgende principe in verband met te laat komen wordt gehanteerd: Je bent te laat als je niet op je speelplaats bent als het belteken gaat. Telaatkomers melden zich altijd bij aankomst aan via het onthaal bij de leerlingbegeleider. Indien de reden van het te laat komen niet aanvaard kan worden, zal je die tijd op één of andere manier moeten inhalen, bv. nablijfstudie of voortijdig op school aanwezig zijn ... In geval van veelvuldig te laat komen, kan beslist worden een ordemaatregel of een tuchtprocedure op te starten.
 • Wat moet je doen als je ziek bent?
  Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de lessen en aan de buitenschoolse (les vervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring. Van elke afwezigheid breng je de school voor 9 uur op de hoogte. Elke afwezigheid moet schriftelijk gewettigd worden. Leerlingen die in de loop van de dag om medische of andere reden de school willen verlaten, hebben altijd toestemming nodig van de ouders en de school. Je bent ziek: Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. een medisch attest is nodig: zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent; wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent. Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt.
 • Aanwezigheid buitenschoolse activiteiten
  Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, sportdagen, 100-dagen, ontmoetingsdagen e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meer dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen.
 • Hoe gaan jullie als school om met alcohol en drugs?
  Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond alcohol en drugs. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs of alcohol dan ook strikt verboden. Bij vermoeden van dronkenschap of van gebruik/dealen wordt een van de ouders onmiddellijk gecontacteerd. Aan de leerling kan gevraagd worden om vrijwillig een boekentas te openen, een drugtest (speekseltest) of alcoholtest af te leggen en dit na akkoord van de ouders. De kosten worden verrekend via de schoolfactuur. Toegang tot praktijk en stage wordt bij positieve test ontzegd tenzij er een attest is van een arts waarbij deze verklaart dat de leerling wel praktijk mag doen. De politie kan ingeschakeld worden bij elk vermoeden van bezit, gebruik en/of dealen. Ook het gebruik van pep- en energydranken is niet toegestaan op school.
 • Wat met onze schoolhond?
 • Mag je je gsm meenemen naar school?
  Gsm, smartphones en andere multimediatoestellen (behalve de verplichte schoollaptop) bevinden zich tijdens de lesuren in het GSM-hotel en mag je tijdens de les enkel gebruiken mits uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht.
 • Wat is de visie van de school?
  Naar een toekomstgericht, aantrekkelijk technisch- en beroepsonderwijs in Havenschool VTI Zeebrugge De medewerkers werden in december 2019 via een co-creatieve aanpak bevraagd over wat ons als school uniek maakt en wat de de nieuwe beleidskeuzes die VTI Zeebrugge in kader van de vernieuwing in het secundair onderwijs zou moeten maken. Onze missie: VTI Zeebrugge is dé havenschool van Vlaanderen. Een school waar zorg op maat, vakkennis en vakmanschap centraal staan en waar elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, de noodzakelijke competenties meekrijgt om actief deel te nemen aan een snel evoluerende maatschappij Onze visie Havenschool VTI Zeebrugge wil een innovatieve school zijn, met een uniek, gespecialiseerd en kwaliteitsvol aanbod m.b.t, techniek & maintenance, Transport & logistiek, haven & economie en veiligheid & welzijn.. Vanuit een christelijke inspiratie wil Havenschool VTI Zeebrugge jongeren een open blik bieden op de maatschappij, waarin diversiteit, leven in verbondenheid en dialoog de kern vormen van het samen-leven. Vanuit een warmmenselijke, open, respectvolle en zorgende nabijheid willen we jongeren ondersteunen en begeleiden naar volwassenheid te midden in een wereld in voortdurende verandering. Hierbij werken we samen met leerkrachten, leerlingbegeleiders, ondersteuners en ouders om onze leerlingen een weerbare, respectvolle en verantwoordelijke houding te leren ontwikkelen. We koesteren de kleinschaligheid en eigenheid van onze school, waar teams en collega’s oprecht gewaardeerd worden en gestimuleerd worden om op alle niveau’s met elkaar samen te werken en vanuit hun expertise en ervaring mee sturing te geven aan ons pedagogisch project. We willen een betrouwbare partner zijn voor ouders, stakeholders en bedrijven waar we mee samenwerken. Onze bouwstenen Ons pedagogisch project Onze pedagogische keuzes Onze focus mbt evaluatie
 • Is er een schoolreglement?
 • Wat is jullie engagement tav ouders en leerlingen?
  Engagementsverklaring tussen de school, de ouders en de leerlingen In Havenschool VTI Zeebrugge stellen we alles in het werk om elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Deze engagementsverklaring omvat afspraken tussen Havenschool VTI Zeebrugge, leerlingen en hun ouders. We maken duidelijk welke inspanningen en initiatieven we nemen om elke leerling maximaal te laten leren en groeien. Maar wij willen tevens werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op de medewerking van de leerlingen en hun ouders. Daarom verbinden we ons, als team, ertoe om … ons elke dag in te zetten om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden; iedereen – ongeacht achtergrond, geaardheid of overtuiging – alle kansen te geven om zich te ontwikkelen; We verwachten van jou dat zolang je ingeschreven bent je … verantwoordelijkheid neemt voor de opleiding die je volgt; betrokken bent en blijft bij je opleiding. Hoe we met elkaar communiceren Meertaligheid vinden we een meerwaarde in onze school. Onze school is echter een Nederlandstalige onderwijsinstelling en dit betekent dat alle communicatie in het Nederlands gebeurt. We vinden een onderling goed contact belangrijk en willen dat iedereen zich begrepen voelt. Daarom verbinden we ons ertoe om … verbindend te communiceren; zoveel mogelijk klare taal te gebruiken; waar nodig extra taalcoaching te voorzien; leerlingen die extra taallessen Nederlands volgen, extra op te volgen en te ondersteunen We verwachten van jou dat je … een positieve houding aanneemt tegenover de onderwijstaal Nederlands; inspanning doet om zoveel mogelijk Nederlands te praten, ook thuis wanneer je zoon/dochter onvoldoende in staat is om de lessen in het Nederlands te volgen, je gebruikt maakt van het gratis bestaande aanbod van de lessen Nederlands voor 12 tot 16-jarigen in Brugge of Blankenberge, ingericht door een CVO. We vinden een open, transparante communicatie met ouders cruciaal. Daarom organiseren we meerdere keren een oudercontact. Via het oudercontact kunnen wij als school overleg plegen over de behaalde resultaten en het welbevinden van uw zoon of dochter op onze school. De visie en de mening van de school zijn belangrijk, maar ook uw mening en inbreng zijn voor ons van belang. Daarom verbinden we ons ertoe om … meerdere oudercontacten per jaar te organiseren oudercontacten tijdig mee te delen via de schoolkalender ouders ook buiten deze oudercontacten mogelijkheid te bieden om in overleg te treden met leerlingcoach, leerkrachten, leerlingbegeleiders en directie. We verwachten van jou dat je … deelneemt aan de oudercontacten op een beleefde en correcte wijze contact opneemt met de school wanneer je als ouder vragen en/of opmerkingen hebt bereid bent om mee te zoeken naar oplossingen Wederzijds respect voor gemaakte afspraken We houden van duidelijkheid. Daarom verbinden we ons ertoe om … afspraken te laten gelden voor alle leerlingen en voor alle personeelsleden uitzonderingen bespreekbaar te maken met de leerlingcoach, leerlingbegeleider en/of directie. We verwachten van jou dat je … de gemaakte afspraken opvolgt zonder dat dit moet worden afgedwongen met straffen. Wederzijdse afspraken omtrent stipte aanwezigheid Om het leerproces en de kans op slagen te garanderen, is aanwezigheid in de lessen belangrijk. Daarom verbinden we ons ertoe om… tijdens de lessen elke leerling regelmatig gerichte feedback te geven; kwalitatief, actueel leermateriaal ter beschikking te stellen; aanwezigheden strikt op te volgen; de mogelijkheid aan te bieden om bij problematische afwezigheid beroep te doen op de leerlingbegeleider, zowel als leerkracht als leerling. De leerlingbegeleider kan dan samen met de leerling, de ouders en de leerkracht zoeken naar de meest geschikte oplossing; zodra de school het spijbelen als problematisch beschouwt, het dossier door te spelen naar het ministerie van onderwijs en in overleg te gaan met de lokale politie; bij gewettigde afwezigheid de mogelijkheid te voorzien gemiste evaluaties in te halen op een vooraf afgesproken moment. We verwachten van jou dat je … maximaal deelneemt aan de opleiding waarvoor je bent ingeschreven en de lessen daadwerkelijk volgt - vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni; deelneemt aan lesvervangende activiteiten zoals extramuros activiteiten; stipt aanwezig bent, want de leerkracht kan geen gerichte feedback geven wanneer hij/zij geen kans heeft gehad om wat je geleerd hebt te observeren; indien je een les mist, de school verwittigt en steeds je afwezigheid wettigt; Zie concrete afspraken hierover vindt u meer terug in het schoolreglement onder punt 4.1.1 Respectvol omgaan met elkaar Een eigen mening hebben en uiten wordt gewaardeerd, maar in onze school communiceren we steeds op een respectvolle manier, ook als we van mening verschillen. Als school omarmen we diversiteit. Daarom verbinden we ons ertoe om … ieders eigenheid te respecteren; iedereen de kans te geven om zijn mening te uiten; eigen meningen te waarderen. We verwachten van jou dat je … uit respect voor leerkracht en medeleerlingen het start- en einduur van de lessen respecteert. Wanneer je te laat bent, kan de leerkracht in het belang van zijn/haar les jou de toegang tot de les geheel of gedeeltelijk ontzeggen; steeds op een respectvolle manier communiceert, ook als je van mening verschilt; wanneer in kader van bepaalde leerdoelen of lesopdracht specifieke afspraken nodig zijn (bv. kledingvoorschriften), je deze afspraken naleeft, ongeacht je achtergrond, geaardheid of overtuiging. Respectvol omgaan met infrastructuur en materiaal Als school dragen we goed zorg voor onze infrastructuur en ons materiaal. Daarom verbinden we ons ertoe om… elk jaar te investeren in professioneel, kwalitatief materiaal en/of infrastructuur. We verwachten van jou dat je … dezelfde zorg draagt voor infrastructuur en materiaal; problemen met materiaal en infrastructuur meldt aan de leerkracht en/of de directie. Respectvol omgaan met elkaars privacy De school houdt van elke leerling een leerlingdossier bij. Hierin zitten de administratieve gegevens (naam, adres, geboortedatum ...), de resultaten van testen, informatie over de leerloopbaan ... We vinden de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en respecteren iedereens privacy. Daarom verbinden we ons ertoe om… zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan; persoonsgegevens niet met derden te delen, tenzij dit wettelijk vereist is; ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR, te houden; We verwachten van jou dat je … niet ongevraagd foto’s, video’s van medewerkers en/of leerlingen neemt en/of deelt op sociale media; leerkrachten en andere leerlingen hun grenzen en privacy respecteert, ook al zijn die anders dan de jouwe; de beroepsdeontologie naleeft. Recht op deconnectie voor iedereen De digitalisering heeft een omwenteling van bestaande gedragsregels veroorzaakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit kan leiden tot stress en psychosociale risico’s op het werk, in school en thuis. De grens tussen werk, school en privéleven is poreus geworden, schermtijd is een groot onderdeel van ons leven geworden. Om de strijd tegen overmatige stress en burn-out te winnen, zijn er duidelijke afspraken nodig over het gebruik van digitale communicatiemiddelen (zoals laptop, smartphone, tablet…) en over de verwachtingen rond de bereikbaarheid van de medewerkers, leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarom verbinden we ons ertoe om … Taken en opdrachten tijdig te communiceren Smartschoolberichten – tenzij echt nodig – enkel te verspreiden tijdens de schooldagen en ten laatste om 18u Tijdens schooldagen emails en smartschoolberichten minstens 1x per dag te raadplegen en binnen de 2 schoolwerkdagen te beantwoorden We verwachten van jou … Het recht op deconnectie (dwz het recht om digitaal offline te zijn) tussen 18u en 7u30, tijdens weekends en tijdens vakanties te respecteren In dringende situaties waar de communicatie niet kan wachten de zorgcoördinator, afdelingscoördinator, preventieadviseur of directeur te bellen Tijdens schooldagen emails en smartschoolberichten minstens 1x per dag te raadplegen
 • Wat met leerlingen die de afspraken niet naleven?
  We hanteren binnen onze een school een duidelijk tucht- en sanctiebeleid. Hierin staat wat we precies als normovertredend gedrag beschouwen, en over hoe we daar op reageren. We kiezen voor een verbindend schoolklimaat waarbij we expliciet kiezen om conflicten aan te pakken met herstelgerichte maatregelen. Wanneer een leerling niet vrijwillig mee wil werken aan een herstelgerichte methodiek, zullen we gebruik maken van begeleidende en ordemaatregelen. Ook tuchtprocedures kunnen in uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk zijn, maar ook in dat geval blijven we verbindend en herstelgericht werken door de tuchtprocedure op te schorten en het herstelgericht groepsoverleg (hergo) als alternatief naar voor te schuiven. Een code rood (energie overtreding) wordt steeds na overleg met coach, leerlingbegeleiding of directeur in het leerlingvolgsysteem toegekend. Naast een vermelding in het leerlingvolgsysteem (Smartschool) worden ouders telefonisch gecontacteerd.
 • Wie en wat zijn GOK-coördinatoren?
  GOK beoogt om de slaagkansen van leerlingen te verbeteren door hen een leer- en leefklimaat te geven waarbij zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. is verantwoordelijk voor het bieden van gelijke kansen aan alle leerlingen, in het bijzonder aan kansarme leerlingen Maakt ouders, leerlingen en collega's bewust van het belang en het waarom van het GOK-beleid Werkt samen met gans het schoolteam een GOK-beleid uit waarin alle GOK-initiatieven verwerkt zitten Opmaken GOK-dossier Visie op gelijke kansen vanuit VTI Zeebrugge vorm geven Vastleggen van de pijlers waarop het GOK-beleid binnen de school stoelt Opmaken van beginsituatie Vastleggen, monitoren en evalueren van de doelstellingen op korte en middellange termijn Initiatieven initiëren, coördineren, implementeren en evalueren Waken over de vastgelegde afspraken binnen het GOK-beleid Onderzoekt en ondersteunt vragen van buitenaf mbt GOK-initiatieven Meer info over GOK-beleid: Mevr Solange Denaeghel
 • Wie en wat zijn CLB-medewerkers?
  Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB de Havens, vestiging Blankenberge. Onze contactpersoon bij het CLB is Steffie Boey Meer info over het CLB vind je hier Je kan ook regelmatig online terecht op de CLB-chat CLB-teamleden verbonden aan onze school vind je in bijgevoegd document
 • Wat is jullie visie op zorg?
  Je vindt onze visie in volgend document. Deze visie hebben we vertaald in verschillende dossierlijnen in ons MyRo - leerlingvolgsysteem (LVS). De zorgcoördinator, leerlingbegeleider en klascoach houden de verschillende dossierlijnen van elke leerling bij. Leerkrachten die lesgeven aan jouw zoon/dochter hebben inzage in de verschillende dossierlijnen. Via meldingen blijft u zelf ook op de hoogte.
 • Wie en wat zijn coaches?
  In de eerste plaats is iedere leraar, en in het bijzonder de coach, verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Maar daarnaast staat een team van leerlingenbegeleiders klaar om in te spelen op de concrete en acute problemen van alle jongeren (zoals leerstoornissen, moeilijkheden op school of thuis zoals verdriet, medische problemen, ruzie, gedragsproblemen…). Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ook de GOK-begeleiders vullen aan met begeleiding bij moeilijkheden met het studeren of met de planning. Wat is bij ons een coach? Op onze school spreken we niet langer van klassenleraar of klastitularis, maar van een coach. Het coachingsysteem is verankerd in de leerlingenbegeleiding van de school. We geloven dat het voorzien van persoonlijke begeleiding voor leerlingen een wereld van verschil kan uitmaken bij hun ontplooiing. Noem je dit nu “mentor”, “groene leerkracht” of “coach” … dat maakt weinig uit. Belangrijk is dat de leerling deze coach aanvoelt als een persoon die het goed met hem of haar voorheeft, vertrouwen uitstraalt en interesse vertoont in wat de leerling doet op onze school, een borgende hand is op zijn of haar schouder.
 • Krijgen leerlingen begeleiding bij hun huiswerk?
  Als onderdeel van onze studiebegeleiding krijgen de leerlingen de kans gratis huiswerkbegeleiding te volgen op maandagochtend, 2e lesuur. Daarvoor kan je bij het begin van het schooljaar inschrijven via een online formulier. Eenmaal de beslissing genomen, is de studie te volgen voor het hele schooljaar. Afwezigheden moeten vooraf met een schrijven van de ouders worden verantwoord. Er is geen avondstudie tijdens de eerste week van het schooljaar en de dag na de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. Leerlingen die nog een taak of een toets moeten inhalen of die op school moeten nablijven voor één of andere reden, doen dit eveneens tijdens de avondstudie. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via Smartschool. Daarnaast wordt er door GOK-leerkrachten ook op maandag 2e lesuur voorzien voor leerlingen die het moeilijk hebben om een taak zelfstandig te maken of voor leerlingen die een gedeelte van de leerstof hebben gemist en dit onder toezicht van de GOK-leerkracht kunnen bijwerken.
 • Wanneer word je als ouder/leerling uitgenodigd voor een klassenraad?
  Wij geloven dat school maken een engagement is van alle betrokkenen. Wanneer op een bepaald moment de zorgcoördinator inschat dat een leerling verhoogde zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat de zorgcoördinator zowel de leerling, ouders als steunfiguren uitnodigt op een begeleidende en/of toelatingsklassenraad. Samen met alle betrokken partijen wordt dan gekeken welke extra zorg de leerling nodig heeft. We ervaren dat dit gezamenlijk gesprek heel wat kansen biedt voor iedereen omdat zo de betrokkenheid van alle partijen wordt verhoogd en we zo de kansen op slagen versterken.
 • Wie en wat zijn leerlingbegeleiders?
  De leerlingbegeleiders vormen het kloppend hart van ons zorgbeleid. De rode draad doorheen hun aanpak is herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat. Wederzijds respect is hierbij een vaste waarde. Door voortdurend in te zetten op het werken aan goede relaties en dialoog kan rond normovertredend leerlingengedrag een context worden gecreëerd die “herverbinding” mogelijk maakt. Hierbij wordt niet de leerling, maar worden de daden afgekeurd. Het begeleiden van leerlingen Om een duidelijk beeld te krijgen van het leerproces van iedere leerling, wordt de informatie verzameld in ons leerlingvolgsysteem. De begeleiding van onze leerlingen kan zeer uiteenlopend zijn. We gaan met het zorgteam op zoek naar de noden en behoeften van iedere leerling. Zorgondersteuning kan individueel of in groep gebeuren. Zorgteam We organiseren binnen ons team overlegmomenten waarbij de noden van leerlingen besproken worden. Het zorgteam werkt hierbij nauw samen met de CLB-medewerkers en de ondersteuners. 1e graad: Mevr Karen Deblaere 2e graad: Mevr Naomi Amys 3e graad Mevr Patricia Degrande 7e jaars Dhr Stefaan Brugghe Onze zorgcoördinator - Mevrouw Hanne Demeulemeester Om de zorg efficiënt, doelgericht en planmatig te laten verlopen, volgt onze zorgcoördinator de trajecten op. Je kan bij hem steeds terecht met je vragen en zorgen. De zorgcoördinator zorgt voor een duidelijke doorstroom van informatie tussen ouders, leerkrachten, directie en CLB (centrum voor leerlingbegeleiding). Voor vragen of meer informatie over de zorgwerking op onze school, kan je steeds via smartschool of telefonisch contact met hen opnemen.
 • Wie en wat zijn ondersteuners?
  Leersteun is leerlinggericht, leraargericht en teamgericht volgens de ondersteuningsnoden die er zijn bij de leerling, de leraren en het schoolteam. De leersteun moet maximaal voelbaar zijn op de klasvloer. Scholen voor gewoon onderwijs krijgen met het leersteuncentrum een vaste partner die hen zal ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze kunnen leersteun vragen voor leerlingen met een GC-verslag (verslag gemeenschappelijk curriculum), IAC-verslag (verslag individueel aangepast curriculum) of OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4). Het GC-verslag komt overeen met het vroegere gemotiveerd verslag. Het IAC-verslag komt overeen met het verslag in basisonderwijs en het verslag in secundair onderwijs voor opleidingsvorm 1, 2 en 3. Het OV4-verslag komt overeen met het verslag in secundair onderwijs voor opleidingsvorm 4. Leerlingen die beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag van voor 1 september 2023 hebben dezelfde rechten als leerlingen met een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag. Leerlingen die in het ondersteuningsmodel al in aanmerking kwamen voor ondersteuning, hebben dus ook in het leersteunmodel recht op leersteun. Leerlingen en leraren(teams) krijgen sinds 1 september 2023 ondersteuning van het Katholiek leersteuncentrum W-Vl Noord. Voor leerlingen die al beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag (in de toekomst een GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag) start de leersteun op binnen de 5 dagen na de start van het nieuwe schooljaar. Voor nieuwe ondersteuningsvragen tijdens het schooljaar start het leersteuncentrum binnen de 10 dagen de leersteun op.
 • Wie zijn de leerlingbegeleiders?
  Hanne Demeulemeester - zorgcoördinator Karen Deblaere - leerlingbegeleider 1e graad Naomi Amys - leerlingbegeleider 2e graad Patricia Degrande - leerlingbegeleider 3e graad Stefaan Brugghe - leerlingbegeleider 7e jaar + Se-n-Se
 • Wie is de directeur?
  Directeur Joke Knockaert directeur@vtizeebrugge.be 0486 330333 VTI ZEEBRUGGE Ploegstraat 38 8380 Zeebrugge Tel. 050 55 96 10 E-mail: info@vtizeebrugge.be Openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.00 tot 16.30 uur woensdag van 08.00 tot 12.15 uur
 • Wie of wat is het schoolbestuur?
  SCHOOLBESTUUR SKOBO Voorzitter:Vrije technische instituten van Brugge vzw VZW SKOBO Vaartdijkstraat 3 8000 Brugge Ondernemersnummer 0410917140 Voorzitter: Dhr. P. Lecluyse Algemeen directeur: Mevr Miek Kemel
 • Wie of wat is de scholengemeenschap?
  SCHOLENGEMEENSCHAP Sint Leonardus Vertegenwoordigde scholen: Land- tuinbouwschool Oedelem VTI Brugge VTI Zeebrugge Sint-Jozefsinstituut Lyceum Sint-Bernardusinstituut Haverlo Spermalie Hotel en toerisme CLW Sint-Lutgardis Beernem Sint-Leo Hemelsdaele

Team

Betrokken. Expertise. Passie.

Het hart van een school wordt gevormd door de 70 leerkrachten die elke dag met gans hun hart zich om jouw zoon of dochter bekommeren. Ze bereiden lessen voor, geven feedback, begeleiden, remediëren en evalueren.

Achter de schermen is er echter nog een gans team van medewerkers die alles in goede banen leidt. Omdat deze mensen niet steeds gekend zijn bij leerlingen en ouders, stellen we ze graag hier voor. 

bottom of page