Praktisch

Veelgestelde vragen

Schoolkosten

Is er een verplicht uniform?


In de turnles dragen alle leerlingen een witte T-shirt met embleem In de praktijklessen is er voorgeschreven kledij verplicht. Daarnaast zijn, om ernstige kwetsuren aan voeten te vermijden, in sommige lessen veiligheidsschoenen (S3) verplicht. Lichamelijke opvoeding
In de gymles draag je een blauw of zwart broekje, zelf aan te kopen, een witte T-shirt met embleem dat je op school koopt en sportschoenen. Het is aan te raden je naam op je uitrusting aan te brengen en die op te bergen in een sporttas die je ’s avonds terug naar huis meeneemt. Praktijklessen zorgopleidingen: voor de kookles: een schort met logo van de school voor de stages verzorging: een stagepolo
voor de laboles: een witte schort en een bril. Andere praktijklessen
Hoe zit het met de aankoop van schoolboeken en kopies?


STAP 1: Je bestelt zo snel als mogelijk je boeken via de website www.studieshop.be . De boekenlijst is daar voorhanden. Alles wijst zichzelf. Heb je toch problemen, neem dan contact op met het onthaal van onze school om je daarbij te laten helpen. STAP 2: Studieshop zorgt dat de bestelling naar onze school wordt gebracht. Daarnaast vervolledigen wij je boekenpakket met schoolinterne uitgaven zoals een schoolagenda, schooleigen cursussen, … Wij vragen een voorschot van € 50 op de schoolrekening (agenda, kopieën, cursussen, …) contant te betalen bij het afhalen van de boeken.
De eindafrekening met o.a. de kopieën wordt in de maand mei opgestuurd. Huur- en koopboeken worden rechtstreeks en apart door ‘Studieshop’ gefactureerd.
Moet er werkmateriaal aangekocht worden?


In sommige opleidingen moeten de leerlingen ook verplicht werkmateriaal aankopen. De verkoop van werkmateriaal en schoolkledij gebeurt via schoolsupply.
Moet je een eigen laptop hebben?


We kiezen bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen liever niet toe een laptop van thuis te gebruiken.

 • Bij een defect van de laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen.
 • Een stevig toestel om schadegevallen te beperken bij intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.
 • Vlotter klasverloop door gelijke softwareversies.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • Een service voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling, ...).
 • Aankoopprijs onderhandelbaar door grote hoeveelheid.
 • Iedereen identieke software zodat in de klas geen tijd wordt verspild met anders werkende programma’s.
 • Geen afgunst tussen leerlingen.
 • Alle toestellen zijn uitgerust met een speciale Wifi-kaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken dat alle leerlingen tegelijk veroorzaken.
 • Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. Daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen.

Een laptop is een aanzienlijke kost. Dit trachten wij te compenseren door andere kosten te beperken.

 • Streven naar minder kopieën.
 • Cursussen worden gratis in PDF ter beschikking gesteld. Wie toch een papieren versie wil, kan deze thuis printen of via de school aan 50 % van de normale prijs.
 • Een aantal leerboeken en werkboeken die niet meer aangekocht hoeven te worden.
 • Digitale leerboeken en werkboeken die steeds up-to-date zijn.
 • Volledige Office 365 licentie op 5 toestellen te installeren (ook smartphones en tablets).

Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:

 • Vaardigheden in IT.
 • Vertrouwdheid met de nieuwe media.
 • Kritisch leren omgaan met digitale communicatie en informatie.
NIEUW: DIGIBONUS

In kader van de digisprong, gefinancierd door Minister Weyts, krijgen ouders vanaf schooljaar 2021-2022 tem 2023-2024 een uitzonderlijke en tijdelijke digibonus.

Elke ouder krijgt volgende tegemoetkoming

 • 50 euro digibonus op de schoolrekening van december en juni
 • Academic software (50 licenties op veel gebruikte softwarepakketten)
 • Volledig digitale leerpakketten zoals Electude, T-skills, de digitale methode

Voorwaarden om digibonus te ontvangen:

 • Op de datum van uitbetaling ingeschreven zijn als regelmatige leerling
 • Eigen laptop gebruiken (bij voorkeur gekocht of gehuurd via Signpost)
 • Geen openstaande facturen hebben bij Signpost
 • Elke ouder kan maximaal 3 jaar de digibonus ontvangen (of tot uitputting van digisprong-middelen)

Klik op laptop om naar de webwinkel van VTI Zeebrugge te gaan
Wanneer moeten de rekeningen betaald worden?


Je ouders krijgen één keer per schooljaar een schoolrekening en dit in de 3de periode. Van deze rekening wordt het voorschot, betaald bij het afhalen van de boeken in augustus, in mindering gebracht. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 21 dagen na verzending.
Is er een overzicht van de te verwachten kosten?


Bekijk hier het overzicht van de kosten (vanaf pagina 50)

Bereikbaarheid

Hoe geraak ik met de trein in Zeebrugge?


Meer info via www.nmbs.be
Hoe geraak ik met de tram in Zeebrugge?

Is er een eigen schoolbus?


De leerlingen gedragen zich beleefd en respectvol t.o.v. de buschauffeur en de busbegeleider.
Er mag niet gerookt, gegeten en gedronken worden in de bus.
Alle leerlingen zitten tijdens de busrit neer op de plaats die door de busbegeleider is aangeduid. De leerlingen zijn verplicht om de gordel vast te klikken tijdens de busrit.
De leerlingen staan tijdig klaar aan de halte zodat het vervoer vlot kan verlopen.
Leerlingen mogen geen andere halte gebruiken dan is voorzien op het draaiboek tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de busbegeleider en van de ouders.
Wanneer een leerling het busreglement niet naleeft of zich onbehoorlijk gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen.
Voor de leerlingen die op de schoolbus moeten wachten, is er opvang voorzien. Wanneer de leerlingen de wachttijd overbruggen buiten het schooldomein draagt de school geen enkele verantwoordelijkheid.

Restaurant

Kan je eten op school?


Elke middag krijgen de leerlingen de kans aan te schuiven in ons schoolrestaurant Restu ‘De Chef’ en dit volgens een zelfbedieningssyteem.
Het is niet nodig vooraf te bestellen. Er kan op het moment zelf beslist worden wat er gegeten wordt.
Je eigen lunchpakket kan je ook zelf meebrengen en in het schoolrestaurant opeten.
Restu "De Chef" staat voor:

 • versheid
 • met maaltijden die ter plaatse dagelijks vers worden bereid.
 • een ruim aanbod
 • met elke dag keuze uit een warm gerecht, een koude schotel op aanvraag en verse broodjes zelf samen te stellen.
 • diverse koeken, fruit, desserts en gezonde tussendoortjes vullen het assortiment aan.
Bekijk onze menukaart
Hoe betaal je in het restaurant?


Het betalingssysteem In de RESTU kan er enkel betaald worden met een badge. Er wordt geen cash geld ontvangen. De badge is een soort protonkaart waar vooraf geld wordt opgezet.
Telkens men de kassa passeert gaat het geconsumeerde bedrag eraf.
Zorg ervoor dat er voldoende geld op staat zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Waar kan je de badge halen? De badge kan je aankopen bij het afhalen van de boeken of bij de boekhouding voor de prijs van 4 euro. Hoe de badge van geld voorzien. Je maakt een account aan via Click4food. Bekijk hier de handleiding Hoeveel geld staat er nog op mijn badge? Dit kan de leerlingen volgen aan de kassa’s in de RESTU. Het systeem vraagt dus wat opvolging door de leerling om zo zijn ouders tijdig te laten zorgen voor het overschrijven van het volgend bedrag.
Let op: geen krediet betekent automatisch geen verbruik! Op het einde van het schooljaar wordt aan de schoolverlaters het resterend saldo teruggestort. Problemen? Op het economaat kan je terecht met alle vragen. Indien ouders het consumptiebedrag van hun zoon/dochter willen kennen, kunnen zij ook daar een gedetailleerd overzicht vragen.

Schooluren

Dagindeling


De schoolpoorten van campus Zeebrugge via de Evendijk-Oost gaan open om 8u00. De voordeur van de school wordt door de leerlingen niet als in- of uitgang gebruikt, behalve bij te laat komen. Als je bij het belsignaal niet op de speelplaats bent, word je als te laat beschouwd.
Op een aantal momenten tijdens het schooljaar kan de school middagactiviteiten organiseren die in het pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten worden in de jaarkalender opgenomen. Een half uur voor de aanvang van de lessen voorzien we toezicht op het schooldomein. Na de schooluren is er echter geen toezicht voorzien.
Aanwezigheid buitenschoolse activiteiten


Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, sportdagen, 100-dagen, ontmoetingsdagen e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meer dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen.
Vrije dagen en vakanties


Bekijk hier onze schoolkalender 2020-2021
Naschoolse studie


Voor Campus Zeebrugge is er een mogelijkheid in de studie te werken ieder 8e lesuur van 15:25 uur tot 16:10 uur. Dit wordt in het begin van het schooljaar afgesproken. Leerlingen die met de schoolbus komen, worden in diezelfde studie opgevangen.

Schoolafspraken

Is er een schoolreglement?


Je vindt het schoolreglement hier.
Onze engagementsverklaring: onze afspraken in het kort


Engagementsverklaring tussen de school, de ouders en de leerlingen

In VTI Zeebrugge stellen we alles in het werk om elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Deze engagementsverklaring omvat afspraken tussen VTI Zeebrugge, leerlingen en hun ouders.

We maken duidelijk welke inspanningen en initiatieven we nemen om elke leerling maximaal te laten leren en groeien. Maar wij willen tevens werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op de medewerking van de leerlingen en hun ouders.

Daarom verbinden we ons als team ertoe om …

 • ons elke dag in te zetten om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden;
 • iedereen – ongeacht achtergrond, geaardheid of overtuiging – alle kansen te geven om zich te ontwikkelen.

We verwachten van jou dat zolang je ingeschreven bent je …

 • verantwoordelijkheid neemt voor de opleiding die je volgt;
 • betrokken bent en blijft bij je opleiding
Hoe we met elkaar communiceren

Meertaligheid vinden we een meerwaarde in onze school. Onze school is echter een Nederlandstalige onderwijsinstelling en dit betekent dat alle communicatie in het Nederlands gebeurt. We vinden een onderling goed contact belangrijk en willen dat iedereen zich begrepen voelt.

Daarom verbinden we ons ertoe om …

 • verbindend te communiceren;
 • zoveel mogelijk klare taal te gebruiken;
 • waar nodig extra taalcoaching te voorzien;
 • leerlingen die extra taallessen Nederlands volgen, extra op te volgen en te ondersteunen

We verwachten van jou dat je …

 • een positieve houding aanneemt tegenover de onderwijstaal Nederlands;
 • inspanning doet om zoveel mogelijk Nederlands te praten, ook thuis
 • wanneer je zoon/dochter onvoldoende in staat is om de lessen in het Nederlands te volgen, je gebruikt maakt van het gratis bestaande aanbod van de lessen Nederlands voor 12 tot 16-jarigen in Brugge of Blankenberge, ingericht door een CVO.

We vinden een open, transparante communicatie met ouders cruciaal. Daarom organiseren we meerdere keren een oudercontact. Via het oudercontact kunnen wij als school overleg plegen over de behaalde resultaten en het welbevinden van uw zoon of dochter op onze school. De visie en de mening van de school zijn belangrijk, maar ook uw mening en inbreng zijn voor ons van belang.

Daarom verbinden we ons ertoe om …

 • meerdere oudercontacten per jaar te organiseren
 • oudercontacten tijdig mee te delen via de schoolkalender
 • ouders ook buiten deze oudercontacten mogelijkheid te bieden om in overleg te treden met leerlingcoach, leerkrachten, leerlingbegeleiders en directie.

We verwachten van jou dat je …

 • deelneemt aan de oudercontacten
 • op een beleefde en correcte wijze contact opneemt met de school wanneer je als ouder vragen en/of opmerlingen hebt
 • bereid bent om mee te zoeken naar oplossingen

Wederzijds respect voor gemaakte afspraken

We houden van duidelijkheid.

Daarom verbinden we ons ertoe om …

 • afspraken te laten gelden voor alle leerlingen en voor alle personeelsleden
 • uitzonderingen bespreekbaar te maken met de leerlingcoach, leerlingbegeleider en/of directie.

We verwachten van jou dat je …

 • de gemaakte afspraken opvolgt zonder dat dit moet worden afgedwongen met straffen.

Wederzijdse afspraken omtrent stipte aanwezigheid

Om het leerproces en de kans op slagen te garanderen, is aanwezigheid in de lessen belangrijk.

Daarom verbinden we ons ertoe om…

 • tijdens de lessen elke leerling regelmatig gerichte feedback te geven;
 • kwalitatief, actueel leermateriaal ter beschikking te stellen;
 • aanwezigheden strikt op te volgen
 • de mogelijkheid aan te bieden om bij problematische afwezigheid beroep te doen op de leerlingbegeleider, zowel als leerkracht als leerling. De leerlingbegeleider kan dan samen met de leerling, de ouders en de leerkracht zoeken naar de meest geschikte oplossing;
 • zodra de school het spijbelen als problematisch beschouwt, het dossier door te spelen naar het ministerie van onderwijs en in overleg te gaan met de lokale politie
 • bij gewettigde afwezigheid de mogelijkheid te voorzien gemiste evaluaties in te halen op een vooraf afgesproken moment.

We verwachten van jou dat je …

 • maximaal deelneemt aan de opleiding waarvoor je bent ingeschreven en de lessen daadwerkelijk volgt - vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni;
 • deelneemt aan lesvervangende activiteiten zoals extramuros activiteiten;
 • stipt aanwezig bent, want de leerkracht kan geen gerichte feedback geven wanneer hij/zij geen kans heeft gehad om wat je geleerd hebt te observeren;
 • indien je een les mist, de school verwittigt en steeds je afwezigheid wettigt; Zie concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 4.1.1

Respectvol omgaan met elkaar

Een eigen mening hebben en uiten wordt gewaardeerd, maar in onze school communiceren we steeds op een respectvolle manier, ook als we van mening verschillen. Als school omarmen we diversiteit.

Daarom verbinden we ons ertoe om …

 • ieders eigenheid te respecteren;
 • iedereen de kans te geven om zijn mening te uiten;
 • eigen meningen te waarderen.

We verwachten van jou dat je …

 • uit respect voor leerkracht en medeleerlingen het start- en einduur van de lessen respecteert. Wanneer je te laat bent, kan de leerkracht in het belang van zijn/haar les jou de toegang tot de les geheel of gedeeltelijk ontzeggen;
 • steeds op een respectvolle manier communiceert, ook als je van mening verschilt;
 • wanneer in kader van bepaalde leerdoelen of lesopdracht specifieke afspraken nodig zijn (bv. kledingvoorschriften), je deze afspraken naleeft, ongeacht je achtergrond, geaardheid of overtuiging.
Respectvol omgaan met infrastructuur en materiaal

Als school dragen we goed zorg voor onze infrastructuur en ons materiaal.

Daarom verbinden we ons ertoe om…

 • elk jaar te investeren in professioneel, kwalitatief materiaal en/of infrastructuur.

We verwachten van jou dat je …

 • dezelfde zorg draagt voor infrastructuur en materiaal;
 • problemen met materiaal en infrastructuur meldt aan de leerkracht en/of de directie.

Respectvol omgaan met elkaars privacy

De school houdt van elke leerling een leerlingdossier bij. Hierin zitten de administratieve gegevens (naam, adres, geboortedatum ...), de resultaten van testen, informatie over de leerloopbaan ...

We vinden de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en respecteren iedereens privacy.

Daarom verbinden we ons ertoe om…

 • zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan;
 • persoonsgegevens niet met derden te delen, tenzij dit wettelijk vereist is;
 • ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR, te houden;

We verwachten van jou dat je …

 • niet ongevraagd foto’s, video’s van medewerkers en/of leerlingen neemt en/of deelt op sociale media;
 • leerkrachten en andere leerlingen hun grenzen en privacy respecteert, ook al zijn die anders dan de jouwe;
 • de beroepsdeontologie naleeft.

Recht op deconnectie voor iedereen

De digitalisering heeft een omwenteling van bestaande gedragsregels veroorzaakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit kan leiden tot stress en psychosociale risico’s op het werk, in school en thuis. De grens tussen werk, school en privéleven is poreus geworden, schermtijd is een groot onderdeel van ons leven geworden. Om de strijd tegen overmatige stress en burn-out te winnen, zijn er duidelijke afspraken nodig over het gebruik van digitale communicatiemiddelen (zoals laptop, smartphone, tablet…) en over de verwachtingen rond de bereikbaarheid van de medewerkers, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Daarom verbinden we ons ertoe om …

 • Taken en opdrachten tijdig te communiceren
 • Smartschoolberichten – tenzij echt nodig – enkel te verspreiden tijdens de schooldagen en ten laatste om 18u
 • Tijdens schooldagen emails en smartschoolberichten minstens 1x per dag te raadplegen en te beantwoorden

We verwachten van jou …

 • Het recht op deconnectie (dwz het recht om digitaal offline te zijn) tussen 18u en 7u, tijdens weekends en tijdens vakanties te respecteren
 • In dringende situaties waar de communicatie niet kan wachten de zorgcoördinator, technisch adviseur coördinator, preventieadviseur of directeur te bellen
 • Tijdens schooldagen emails en smartschoolberichten minstens 1x per dag te raadplegen
Wat met leerlingen die de afspraken niet nakomen?


Er is binnen onze een school een duidelijk beleid dat wordt gehanteerd over wat precies als normovertredend gedrag wordt beschouwd, en over hoe daar op gereageerd wordt. We kiezen voor een verbindend schoolklimaat waarbij we expliciet er voor kiezen om conflicten aan te pakken met herstelgerichte maatregelen. overbodig zijn. Wanneer een leerling niet vrijwillig mee wil werken aan een herstelgerichte methodiek, zullen we gebruik maken van begeleidende en ordemaatregelen. Ook tuchtprocedures kunnen in uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk zijn, maar ook in dat geval blijven we verbindend en herstelge- richt werken door de tuchtprocedure op te schorten en het herstelgericht groepsoverleg (hergo) als alternatief naar voor te schuiven.
Wat met de schoolhond?


Download hier onze afsprakennota

Documenten

Aanvraag middagpas


Onze school ligt in de kern van het dorp van Zeebrugge. Wij kiezen daarbij voor een goede relatie met de buurtbewoners en willen overlast voor en na de schooluren, maar ook tijdens de middagpauze, tot een minimum herleiden. Niemand mag de school verlaten zonder toestemming en niet elke leerling kan zomaar een middagpas krijgen. Het gebruik van de middagpas is daarom gekoppeld aan een aantal duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden: 1. Wie kan een middagpas krijgen?

 • Leerlingen van het 6e en 7e jaar (met toestemming van ouder(s) als ze nog geen 18 jaar zijn).
 • Leerlingen die tijdens de middagpauze thuis eten en dit op een veilige en gepaste manier kunnen doen binnen de 50 minuten, mits toestemming van de ouder(s) en de directie.
 • Leerlingen van het 5° jaar die niet thuis eten over de middag kunnen een beperkte middagpas (12u25-12u45) krijgen, mits toestemming van de ouder(s) en de directie.
2. Hoe een middagpas aanvragen? Een middagpas kan enkel schriftelijk aangevraagd worden. Gelieve daarvoor de gegevens in te vullen op dit aanvraagformulier en terug te bezorgen aan de leerlingbegeleiding. Indien de directie uw aanvraag goedkeurt, krijgt u zo vlug mogelijk een (beperkte) middagpas.
Afsprakennota + risico-analyse schoolhond


Download hier de afsprakennota
Praktische afspraken start schooljaar


Bekijk hier de brief met alle praktische afspraken

Zorg

Wie en wat zijn coaches?


In de eerste plaats is iedere leraar, en in het bijzonder de coach, verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Maar daarnaast staat een team van leerlingenbegeleiders klaar om in te spelen op de concrete en acute problemen van alle jongeren (zoals leerstoornissen, moeilijkheden op school of thuis zoals verdriet, medische problemen, ruzie, gedragsproblemen…). Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ook de GOK-begeleiders vullen aan met begeleiding bij moeilijkheden met het studeren of met de planning. Wat is bij ons een coach? Op onze school spreken we niet langer van klassenleraar of klastitularis, maar van een coach. Het coachingsysteem is verankerd in de leerlingenbegeleiding van de school. We geloven dat het voorzien van persoonlijke begeleiding voor leerlingen een wereld van verschil kan uitmaken bij hun ontplooiing. Noem je dit nu “mentor”, “groene leerkracht” of “coach” … dat maakt weinig uit. Belangrijk is dat de leerling deze coach aanvoelt als een persoon die het goed met hem of haar voorheeft, vertrouwen uitstraalt en interesse vertoont in wat de leerling doet op onze school, een borgende hand is op zijn of haar schouder. Wie zijn de coaches?
Wie en wat zijn leerlingbegeleiders?


De leerlingbegeleiders vormen het kloppend hart van ons zorgbeleid. De rode draad doorheen hun aanpak is herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat. Wederzijds respect is hierbij een vaste waarde. Door voortdurend in te zetten op het werken aan goede relaties en dialoog kan rond normovertredend leerlingengedrag een context worden gecreëerd die “herverbinding” mogelijk maakt. Hierbij wordt niet de leerling, maar worden de daden afgekeurd. Het begeleiden van leerlingen Om een duidelijk beeld te krijgen van het leerproces van iedere leerling, wordt de informatie verzameld in ons leerlingvolgsysteem. De begeleiding van onze leerlingen kan zeer uiteenlopend zijn. We gaan met het zorgteam op zoek naar de noden en behoeften van ieder leerling. Zorgondersteuning kan individueel of in groep gebeuren. Zorgteam We organiseren binnen ons team overlegmomenten waarbij de noden van leerlingen besproken worden. Het zorgteam werkt hierbij nauw samen met de CLB-medewerkers en de ondersteuners. Onze zorgcoördinator Om de zorg efficiënt, doelgericht en planmatig te laten verlopen, volgt onze zorgcoördinator de trajecten op. Je kan bij hem steeds terecht met je vragen en zorgen. De zorgcoördinator zorgt voor een duidelijke doorstroom van informatie tussen ouders, leerkrachten, directie en CLB (centrum voor leerlingbegeleiding). Voor vragen of meer informatie over de zorgwerking op onze school, kan je steeds via smartschool of telefonisch contact met hen opnemen.
Wie en wat zijn de GOK-begeleiders?


GOK beoogt om de slaagkansen van leerlingen te verbeteren door hen een leer- en leefklimaat te geven waarbij zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Op onze school zijn hiervoor enkele leerkrachten aangesteld.
Wie en wat zijn de CLB-medewerkers?


Onze school werkt nauw samen met Vrij CLB de Havens, vestiging Blankenberge. Onze contactpersoon bij het CLB is Ine Lippenois. Meer info over het CLB vind je hier Je kan ook regelmatig online terecht op de CLB-chat CLB-teamleden verbonden aan onze school Ine Lippenois CLB-medewerker te bereiken via smartschool Cassandra Taveirne Arts E-mail Nele De Brabander Verpleegkundige E-mail
Wie en wat zijn ondersteuners?


Scholen voor gewoon onderwijs worden sinds 1 september 2017 door ondersteuners ondersteund voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De opdracht van de ondersteuner bestaat uit het bieden van leraargerichte en leerlinggerichte ondersteuning in de scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs. Waar de zorgcoördinator/leerlingenbegeleider meedenkt over de school- en klaswerking, leerlingen op die het moeilijk hebben volgt en begeleidt, heeft de ondersteuner specifieke expertise die wordt ingezet als basiszorg en verhoogde zorg ontoereikend zijn en nadat CLB, school en ouders een handelingsgericht diagnostisch traject doorlopen hebben. De ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van wat de betrokken partijen samen beslissen: begeleiding van leerling, leraar of team, aanmaak van specifiek lesmateriaal enz. Leraren, zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiders en ondersteuners werken samen en delen deskundigheid om antwoorden te bieden op de ondersteuningsvragen die de gewone school heeft geformuleerd.