ONS OPVOEDINGSPROJECT

stimulerenInspirerenSchitteren_BEW

SCHITTEREN IN ONDERWIJS

WAAROM?

OLVTD wil schitteren in onderwijs omdat we geloven dat elke jongere een opleiding verdient waarin hij zich thuis kan voelen. Daarom bieden we een aantrekkelijke en stimulerende leeromgeving aan. Bovendien willen we onze jongeren efficiënt voorbereiden op ‘levenslang leren’.

HOE?

Onze school wil het beste uit elke leerling halen. We leggen een realistische klemtoon op algemene vorming, waarbij naast kennisoverdracht ook aandacht geschonken wordt aan leervaardigheden. Daarnaast bieden we een doorgedreven hedendaagse technische of beroepsopleiding aan met het accent op de training van specifieke vaardigheden.

Onze school legt een belangrijke klemtoon op vakoverschrijdende eindtermen, hedendaagse werkvormen en voortdurend vernieuwende schooldidactiek.
In onze bekommernis om voor onze leerlingen ruime toekomstperspectieven te creëren, bieden we een brede waaier van studierichtingen aan, waarvan enkele vrij uniek zijn binnen onze regio.

DANKZIJ?

OLVTD schittert in onderwijs dankzij een gemotiveerde groep leerkrachten, een efficiënt begeleidingsteam en ondersteunende directie, een moderne infrastructuur en leermiddelen en projectwerkplaatsen waar theorie en praktijk in elkaar overvloeien. De vele contacten met de Zeebrugse en West-Vlaamse industrie en continue nascholingen van alle medewerkers moeten tegemoet komen aan ons voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering.

Foto33

STIMULEREN TOT WEERBAARHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

WAAROM?

De ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Onze leerlingen. Al onze medewerkers willen deze groep naar volwassenheid ondersteunen en begeleiden, te midden een samenleving en wereld in voortdurende verandering.
Jongeren worden in onze maatschappij dag na dag geconfronteerd met een lawine aan prikkels (technologie, genotmiddelen, games, informatie, milieu, …). Bovendien wordt in de werkmilieus steeds meer nadruk gelegd op continue vorming, flexibiliteit en sociale attitudes bij de werknemers.
Deze vormen een bijkomende uitdaging voor het onderwijs. Daarom willen wij samen met de ouders onze leerlingen hieromtrent een weerbare en verantwoordelijke houding leren ontwikkelen en aannemen.

HOE?

In onze school werken we sterk aan een open en respectvol omgaan met anderen. We beseffen dat de weg naar volwassenheid veelal gepaard gaat met vallen en opstaan, met fouten maken en nieuwe kansen krijgen. Daarom willen we in een warm menselijke gemeenschap weerbare jongeren vormen, waarbij we rekening houden met de eigen veerkracht van de leerling en een concrete helpende hand aanreiken waar nodig.Structureel biedt de school daarenboven per graad een aparte omkadering aan met een eigen speelplaats en een afzonderlijke leerlingenbegeleiding.

Groeien in verantwoordelijkheid herkennen we niet alleen in zorg voor materiaal, respect voor gemaakte afspraken maar ook in het motiveren van keuzes en het aanvaarden van beslissingen en hun gevolgen. De school begeleidt dit door een alerte aandacht hiervoor in de klas en in de werkplaats en door het organiseren van gerichte thema-activiteiten (middelengebruik, aids, veiligheid, …)

DANKZIJ?

OLVTD ondersteunt en begeleidt tot weerbaarheid en verantwoordelijkheid door het maken van concrete afspraken en het stimuleren van een open maar correcte dialoog tussen leerlingen, ouders en de schoolmedewerkers.

INSPIREREN TOT ZINGEVING

WAAROM?

Onze school is een katholieke school die zijn inspiratie zoekt en het vindt in het evangelie en de figuur van Jezus van Nazareth. Van daaruit willen we onze zoekende jongeren een antwoord bieden op levensvragen die ze, ondanks de vele mogelijkheden die onze informatiemaatschappij biedt, niet onmiddellijk kunnen oplossen.

HOE?

Uitgaande van een basishouding van wederzijds respect wordt iedere leerling uitgedaagd door het christelijke geloof en kan hij of zij kansen krijgen erin te groeien door dit geloof (verder) te leren kennen, te beleven, te vieren en gemeenschap te vormen.
De school stelt daarvoor de RURU ter beschikking, een moduleerbare, rustige ruimte waar iedereen terecht kan voor een moment van stilte, meditatie of gebed.

DANKZIJ?

OLVTD inspireert tot zingeving door de kracht van het voorbeeld. Samen met de Pastoraal  Dragende Groep probeert elke medewerker van onze school door zijn persoonlijke houding en inzet naar eigen vermogen loyaal en inspirerend mee te werken aan deze pijler van ons opvoedingsproject.

GOK – gelijke kansen onderwijs

image1

GOK beoogt om de slaagkansen van leerlingen te verbeteren door hen een leer- en leefklimaat te geven waarbij zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Op onze school zijn hiervoor enkele leerkrachten aangesteld.

We werken rond een aantal thema’s:

– Leerlingen moeten zich goed voelen op onze school. Daarom organiseren wij groepsversterkende activiteiten om een positieve leer-en leefhouding te bevorderen en het anti-pesten te stimuleren.


– Onze lessen proberen wij boeiend en tegelijk leerrijk te maken. De leerkrachten werken met het systeem van coöperatief leren. Op die manier leren leerlingen van en met elkaar. Op regelmatige basis peilen we ook naar de studiemotivatie en studie inzet van de leerlingen.


– Ondanks onze klassikale inspanningen resten er ook nog leerlingen die een individuele aanpak nodig hebben. Voor hen organiseren wij na de lesuren begeleide middag- en avondstudie en inhaalmomenten tijdens
de SOS-klas.


– Leerlingen met
taalproblemen, dyslexie, dyscalculie, DCD of een andere leerstoornis worden individueel ondersteund.


– Steeds meer leven we in een
multiculturele en diverse maatschappij. Vanuit onze GOK-werking brengen we leerlingen in contact met dit gegeven.


– Een vlotte digitale communicatie met de school is een must. Via Smartschool verhogen wij de participatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten.


– Onze school is veel meer dan enkel leren. In de projectwerking ‘
Time to move forward’ werken wij rond seksualiteit, drugs, financiële educatie en de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen een eveneens een sollicitatietraining in hun finaliteitsjaren.

DSC_2236

Anti-pesten
Leerlingen ontdekken hun vaardigheden met het spel Belfidar

DSC_0160

Sollicitatietraining
Leerlingen van het 6e en 7e jaar leren effectief solliciteren met bedrijven die naar school komen.

6 anders

Diversiteit dag
Ons jaarthema sluit perfect aan op onze activiteiten

6

Groepsversterk-ende activiteit
Leerlingen genieten van hun eigen creaties