top of page

Preventieadviseur

Ploegstraat 38, 8380 Brugge, België

Job Type

Part Time (8/20)

Over de job

Adviserende – informatieve functie
• Treedt binnen de gegeven regelgeving adviserend op t.a.v. de hiërarchische lijn en de personeelsleden om een coherente, effectieve en efficiënte toepassing van welzijn op het werk te verkrijgen, voorkoming van arbeidsongevallen, risicobeheersing, overleg en vorming te verzekeren.
• Doet voorstellen vanuit de dagelijkse ervaringen, bevindingen, observaties ter plaatse inzake welzijn op het werk, inzake risicobeheersing teneinde suggesties en ideeën aan te dragen, nuttig voor verdere bespreking bij het beleid en met het oog op de implementatie ervan
• Stelt de hiërarchische lijn in staat welzijn op het werk en risicobeheersing toe te passen door advies, informatie en door begeleiding, zodat het beleid actief wordt gedragen en iedereen op een gepaste wijze omgaat met risico’s en/of noodsituaties.
Uitvoerende taken
• Er op toezien dat de werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of
getroffen worden door ziekte, de eerste hulp en de dringende verzorging
krijgen;
• Verrichten van veelvuldig en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats,
hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de werkgever, hetzij binnen de kortst mogelijke tijd na een aanvraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers;
• Op eigen initiatief, op vraag van de werkgever of op vraag van de betrokken werknemers de werkposten te onderzoeken telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico’s of nieuwe risico’s;
• Ten minste éénmaal per jaar een grondig onderzoek verrichten van alle
arbeidsplaatsen en van alle werkposten;
• Onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die zich
op de arbeidsplaats hebben voorgedaan;
• De nuttige, nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen verrichten voor
de verbetering van het welzijn van de werknemers;
• Zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren onder de voorwaarden
bepaald door de wetgeving;
• In geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de
hiërarchische lijn beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de
oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen.
Communicatie
• Verzekert de coördinatie met de externe dienst door alle nuttige info te verstrekken die zij nodig heeft voor het vervullen van haar opdracht. Verwijzend naar het identificatiedocument.
• Bijhouden van kennisgevingen die in toepassing van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten aan de overheid moeten worden verricht.
• Verzorgt de communicatie met alle betrokkenen op gemeentelijk, provinciaal, regionaal en federaal niveau.
• Rapporteert tegenover het bestuur om de uitvoering van het beleid te evalueren en zo nodig suggesties te doen voor bijsturing.
Uitvoeren van (wettelijke) administratieve taken
• Beheer en werking van de dienst verzorgen voor het opstellen van diverse
wettelijk verplichte documenten:
• Opstellen van de 3-maandelijkse verslagen waarvan de inhoud bepaald is
• Opstellen van het jaarverslag waarvan de inhoud is bepaald
• Opstellen van de arbeidsongevallensteekkaart
• Maakt conform de regelgeving en afspraken verslagen op;
• Verzorgt de administratieve opvolging van de uit te voeren taken/opdrachten;
• Houdt de welzijnsmappen bij en volgt ze op;
• Houdt alle documentatie i.v.m. veiligheid en welzijn op het werk bij.
Opbouwen van eigen deskundigheid en die van anderen
• Instaan voor welzijn op het werk betekent in de eerste plaats zorgen voor de
eigen veiligheid en die van collega’s (en/of derden) door het naleven van veiligheidsregels en instructies. Dit vertaalt zich in algemene competenties zoals veiligheidsbewust werken en gezondheid- en hygiënebewust werken.
• Werkt mee aan maatregelen voor onthaal, informatie, vorming en sensibilisering m.b.t. eerste hulp operationele instructies en procedures, ...

Vereisten

minimum Preventieniveau 2 - liefst met ervaring in onderwijs

Te combineren met openstaande uren preventieadviseur in andere scholen binnen de scholengroep SKOBO

Over Havenschool VTI Zeebrugge

Het hart van een school wordt gevormd door de 70 leerkrachten die elke dag met gans hun hart zich om jouw zoon of dochter bekommeren. Ze bereiden lessen voor, geven feedback, begeleiden, remediëren en evalueren. Achter de schermen is er echter nog een gans team van medewerkers die alles in goede banen leidt. De mascotte van de school is Flack, de schoolhond.

bottom of page